RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Podstawa prawna: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”, w tym zwłaszcza na podstawie art. 13 RODO)

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Polskie Hurtownie Dachowe SA, ul. Pomorska 602, 92-735 Łódź, NIP: 7282848620, REGON: 3875850581.

2. Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Ci uprawnień lub chcesz wykonać swoje uprawnienia opisane w pkt 7 niżej, możesz skontaktować się z Administratorem za pomocą maila na adres: biuro@phd.pl

3. Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. wykonania zleconej usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 2. rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 3. kontaktu telefonicznego lub mailowego w sprawach związanych z realizacją usług Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 4. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora);
 5. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);
 6. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest poznanie aktywności użytkowników aby dokonaywać zmian w konstrukcji i merytoryce portalu;
 7. wykorzystywania cookies na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 8. administrowania stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest sprawne zarządzanie serwisem;
 9. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona interesu majątkowego Spółki;
 10. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest posiadanie informacji potrzebnych np. organom państwowym;
 11. przedstawiania szczegółów aktualnej oferty handlowej kontrahentów Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest promocja towarów z asortymentu kontrahentów Administratora.

5. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione obsługującym Administratora prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej, firmie świadczącej usługi pocztowe, zewnętrznym przewoźnikom i podwykonawcom zamawianych towarów/usług; oprócz tego Administrator może być zobowiązany np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Twoich danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym oraz organom ścigania.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W szczególności po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, dane osobowe będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w tym w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, lub przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia lub Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym w przypadkach gdy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (tj. do GIODO a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Podanie przez Ciebie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednak:

– podanie takich danych, jak imię i nazwisko (firma w przypadku przedsiębiorców) oraz adres zamieszkania (prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców) jest konieczne do wykonania umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe)

– podanie takich danych, jak imię i nazwisko (firma w przypadku przedsiębiorców), adres zamieszkania (prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców) i data zamówienia oraz nr faktury jeżeli dotyczy jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie numeru rachunku bankowego

– podanie takich danych, jak imię i nazwisko (firma w przypadku przedsiębiorców) oraz adres zamieszkania (prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców), numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi/dostawy i wynika to z przepisów prawa (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe).

11. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

12. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w firmie Polskie Hurtownie Dachowe SA jest Piotr Kośla, biuro@phd.pl, tel. 519-077-583.